Strona główna » Poradnik » Kiedy paszporty są unieważnione?

Kiedy paszporty są unieważnione?

Redakcja
5 czerwca 2022
kiedy paszporty są unieważnione

Osoba, która otrzymała decyzję o unieważnieniu jej paszportu, ma obowiązek zwrócić dotychczasowy dokument organowi paszportowemu. Od decyzji w sprawach paszportów przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawdź, kiedy paszport traci ważność oraz w jakich sytuacjach dokument może zostać unieważniony.

Kiedy paszport jest unieważniony?

Zgodnie z art. 37.1. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, paszport staje się nieważny w następujących sytuacjach:

 • Gdy dojdzie do zgłoszenia utraty lub zniszczenia dotychczasowego dokumentu w urzędzie
 • Gdy posiadacz paszportu utraci polskie obywatelstwo
 • W momencie śmierci właściciela dokumentu paszportowego
 • Jeśli zmianie ulegną dane takie jak:
  • Imię (lub imiona)
  • Nazwisko
  • Data lub miejsce urodzenia
  • Płeć
  • Nr PESEL
 • Jeśli dojdzie do zawarcia małżeństwa i – w jego wyniku – zmiany nazwiska (w przypadku małżeństwa zawartego za granica konieczny polski odpis)

Uwaga! Warto pamiętać, że dotychczasowy paszport traci ważność po upływie 60 dni od momentu doręczenia decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego stwierdzających zmianę wspomnianych danych osobowych.

W art. 36.1. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych czytamy natomiast, że: „Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby”.

Kiedy paszport zostanie unieważniony?

W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że nasz dotychczasowy dokument paszportowy zostanie unieważniony. Informacji na ten temat dostarcza nam art. 38.1. wspomnianej wcześniej już ustawy o dokumentach paszportowych. Z dokumentu wynika, że paszport podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:

 • Na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne
 • Na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego
 • Gdy dokument zostanie wydany z naruszeniem przepisów zawartych w ustawie, a wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej

Podstawa prawna unieważnienia paszportu

Najważniejsze informacje na temat unieważnienia czy odmowy wydania paszportu znajdziemy w art. 39. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. Zgodnie z nią decyzja taka zostaje wydana na skutek procesu wydania decyzji administracyjnej.

Wniesienie odwołania od wydanego postanowienia o unieważnieniu dokumentu nie wstrzymuje jej wykonania. Osoba, wobec której wydano decyzję o unieważnieniu paszportu musi zwrócić go do organu paszportowego.

Dodatkowo osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba będąca w posiadaniu paszportu zmarłej osoby, musi zwrócić dokument kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu. Warto też pamiętać, że w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.1)).

Wymiana paszportu

Jeżeli dotychczasowo posiadany przez nas dokument paszportowy utracił ważność, będziemy musieli wnioskować o wydanie nowego. Aby to zrobić, będziemy musieli złożyć wniosek w Urzędzie Wojewódzkim (lub konsulacie). O wydanie nowego paszportu mogą ubiegać się osoby, pełnoletnie (w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych, wniosek składa opiekun prawny). Wyrobienie paszportu składa się z kilku etapów:

 1. Zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów
 2. Uiszczenie opłaty
 3. Złożenie zebranych dokumentów w punkcie paszportowym
 4. Odebranie gotowego paszportu

Co będzie potrzebne?

 • Wniosek o wydanie paszportu
 • Zdjęcie paszportowe
 • Potwierdzenie prawa do ulgi
 • Obecny paszport lub ważny dowód osobisty.
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa

Warto pamiętać! Jeśli paszport zostanie zniszczony lub utracony w na skutek winy jego właściciela, koszt wydania nowego dokumentu będzie wynosił aż 420 złotych. W takich przypadkach osoba ubiegająca się o wydanie nowego dokumentu paszportowego będzie bowiem musiała uiścić opłatę w wysokości aż 200% podstawowej wysokości opłaty za wydanie paszportu (bez uwzględniania ulg).

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Standardowy paszport ważny przez 10 lat kosztuje 140 zł. Paszport dla osoby małoletniej do 13. roku życia, to wydatek rzędu 30 PLN, a paszport tymczasowy (ważny 12 miesięcy) 30 PLN.

Zniżki paszportowe

50% ulgi otrzymają:

 • Uczniowie i studenci
 • Emeryci
 • Renciści
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością
 • Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym
 • Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej
 • Kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego
 • Rodzice lub małżonkowie rodzica w rodzinie wielodzietnej, posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

75% ulgi otrzymają:

 • Osoby poniżej 26 lat, uczące się (na przykład studenci), będące dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
 • Dzieci z niepełnosprawnością, pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)

Całkowite zwolnienie z opłaty paszportowej

Z opłaty paszportowej zwolnione są całkowicie:

 • Osoby, które ukończyły 70 rok życia
 • Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, gdy wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją
 • Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją
 • Osoby, których paszport posiada wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora
 • Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych

Podsumowanie

 1. Osoba, która otrzymała decyzję o unieważnieniu jej paszportu, ma obowiązek zwrócić dotychczasowy dokument organowi paszportowemu.
 2. Paszport podlega unieważnieniu w konkretnych sytuacjach. 
 3. Wniesienie odwołania od wydanego postanowienia o unieważnieniu dokumentu nie wstrzymuje jej wykonania. Osoba, wobec której wydano decyzję o unieważnieniu paszportu musi zwrócić go do organu paszportowego.
 4. Dodatkowo osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba będąca w posiadaniu paszportu zmarłej osoby, musi zwrócić dokument kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, nie nalicza się żadnych kar za zgubienie dokumentu paszportowego. Urzędnik w punkcie paszportowym lub w konsulacie anuluje paszport, który został zgubiony. Należy liczyć się z kosztami wydania nowego paszportu ‒ to jedyny wydatek, na jaki trzeba się przygotować.

Nie ma możliwości zgłoszenia zgubienia paszportu online. Musimy z tą sprawą udać się osobiście do punktu paszportowego i mieć ze sobą ważny dokument potwierdzający naszą tożsamość (najlepiej dowód osobisty). Zgłoszenie zgubienia przyjmie od nas urzędnik w punkcie paszportowym.

Polskie przepisy umożliwiają powrót do Polski z nieważnym paszportem, ale nie oznacza to automatycznie zgody przewoźnika na przejazd lub przelot bez ważnego dokumentu podróży. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zadbać wcześniej o ważność dokumentu. 

To zależy od wybranego zakresu ochrony. W większości przypadków można jednak liczyć na pomoc ubezpieczyciela.

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments